استان های جنوبی ایران

در طبقه بندی سایت ما استان‌های جنوبی شامل: استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، فارس، چهارمحال بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد می‌باشند.

استان‌های جنوبی خوزستان و بوشهر و هرمزگان در نوار ساحلی خلیج فارس(خلیج پارس) قرار دارند.

صرفا این طبقه‌بندی و صفحه برای جداسازی بهتر استان‌ها انجام شده است و اطلاعات کامل راجع به هر استان در بخش خودش داده شده است.