استان های مرکزی ایران

در طبقه بندی سایت ما، استان‌های مرکزی ایران شامل استان‌های تهران، البرز، سمنان، قزوین، اصفهان، قم، اراک(مرکزی) و یزد می‌باشند.

در قسمت مرکزی ایران نیز 2 کویر و دشت بزرگ ایران نیز قرار دارند.

صرفا این طبقه بندی و صفحه برای جداسازی بهتر استان‌ها انجام شده است و اطلاعات کامل راجع به هر استان در بخش خودش داده شده است.