حمید اشتری هستم متولد هشتمین روز از بهترین ماه سال، اردیبهشت ۱۳۶۴
رشته تحصیلی من حسابداری است. از علایق من ثبت زاویه دیدم با دوربین و موبایل و سفر و کتاب خوانی هست که در سفر دنبال کسب تجربیات جدید در زندگی هستم.

حمید اشتری
حمید اشتری

اینستاگرام:  https://instagram.com/photoographylovers