صفحه اختصاصی عکاسان،سعید میرسعیدی

من سعید میرسعیدی هستم.

عاشق طبیعت، عکاسی، ورزش

متولد دوم/ دی ماه/ یکهزار سیصد و پنجاه و نه