سفارت‌ کشورهای فارسی زبان

در زیر آدرس صفخات سفارت‌های مختلف فارسی زبان را برای راحتی تمام فارسی زبانان آورده ایم. به امید خدا در آینده توضیحات کافی و کامل راجع به هر کدام از آنها خواهیم داد.

سفارت تاجیکستان در ایران
سفارت ایران در تاجیکستان
سفارت ترکمنستان در ایران
سفارت ایران در ترکمنستان
سفارت افغانستان در ایران
سفارت ایران در افغانستان(کابل)
سفارت ازبکستان در ایران
سفارت ایران در ازبکستان