صفحه اختصاصی، شیوا شمشکی

شیوا هستم، دختری در تکاپو و آرزوی سپیدی‌ها، چرا که هر زمستان دوباره کودک می‌شوم و مثل پنج سالگی از ستیغ کوه آنجایی که خورشید روی کوه را می‌بوسد. سر میخورم و تا دامان پر مهر کوه پایین می‌آیم. سپیدی ذهنم را که آرامشی ژرف در من با خودم و هستی ایجاد کرده است، را وام‌دار برف و اسکی‌ام. اسکی از گام‌های سست کودکیم تا گام‌های مقتدرانه مربی‌گری امروزم، گفتگویی بوده و هست بین من و برف . گفتگویی کم حرف، ولی پر هیاهو.

هرچند مثل همه دهه شصتی‌ها پس از سرخوشی‌های دبیرستان وارد دانشگاه شدم و در رشته‌های کارشناسی مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل شدم. ولی حال ذهن جستجو‌گر و ماجراجویم مرا به سمت و سوی گردشگری فرهنگی سوق داده است تا گردش در این کهن‌بوم و بر فرصتی برایم رقم بزند، که هرساله وقتی زمستان سپید و برفش می‌گذرد. بهار و تابستان و پاییز در جای جای این سرزمین پهناور بتوانم سپید دیدن را که در خود آرامشی نهفته دارد، به جای سپیدی برف برای مردمم به ارمغان ببرم.

عکس شیوا شمشکی
شیوا شمشکی