اقامتگاه سنتی پنج دری اصفهان(خانه پنج دری اصفهان)

خانه پنج دری اصفهان از خانه‌های تاریخی که به اقامتگاه پنج دری اصفهان تبدیل شده است. در ادامه به معرفی، نظرات و آدرس اقامتگاه سنتی پنج دری اصفهان پرداختیم.