کویر نوردی

پیمودن کویر و کنکاش در ان یکی از سرگرمی‌های طبیعت گردان و گردشگرانی ست که با بودن در دل طبیعت لذت می‌برند. در ایران هرساله با تورهایی مخصوص و یا گروه‌هایی حرفه‌ای این گشت وگذار را در دل کویر از جمله برنامه‌های مهم سفر خود می‌دانند.

پیاده روی در کویر

راه رفتن در دل کویر و پای نهادن بر شن های روان ان منطقه آرامشی خاص و محسوس را به گردشگران و راه‌پیمایان کویر می‌دهند. در گذشته و در اعتقادات صوفیان، عارفانی که قصد صحبت با خدا و سکوت درونی را داشتند به کویر پناه می آوردند به تزکیه روح می‌پرداختند.

قاب ایران سفر