صفحه اختصاصی عکاسان، فاطمه قادری

ديدن هر گوشه اي از دنيارو ميشه با ديدن ايران شروع كرد …
عكساء من بخشي از قصه سفرهام هستن كه از چشم هاي يك شهرساز عاشق سفـر منتشر ميشه …

فاطمه قادری
فاطمه قادری

Instagram:
@fatemeghaderi