کارشناس محیط زیست

افراد مختلفی با تحصیلات مختلفی اعم از محیط زیست، جنگلداری، کشاورزی و … به عنوان کارشناسان محیط زیست مشغول فعالیت هستند.